inkoop voorwaarden

inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden SVDH DESIGN & LIGHTS

Deze inkoopvoorwaarden bestaande uit 4 pagina’s gelden voor alle overeenkomsten op grond waarvan een wederpartij een product of dienst levert aan SVDH DESIGN & LIGHTS. Deze inkoopvoorwaarden gelden ook in relatie tot de Opdrachtgever van SVDH DESIGN & LIGHTS, indien SVDH DESIGN & LIGHTS optreedt in naam van een Opdrachtgever, die bij de overeenkomst partij wordt.

Artikel 1. Definities

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de partij die een product of dienst levert, de wederpartij;

Opdrachtgever: SVDH DESIGN & LIGHTS, tevens handelend onder de naam SVDH, optredend voor zich of als gemachtigde voor haar opdrachtgever, de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, of door haar aangewezen derden die haar vertegenwoordigen;

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;

Levering: het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht stellen van de Opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van deze zaken;

Diensten: alle door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever worden verricht;

Opdracht: iedere overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer met inbegrip van de bijlagen daarbij, waarop deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zoals koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overeenkomsten van (onder-) aanneming van werk;

Werkdag: een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of feestdag of een andere dag waarop het kantoor van Opdrachtgever gesloten is;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op de uitnodiging tot het doen van een prijsopgave en op iedere overeenkomst die de Opdrachtgever aangaat met Opdrachtnemer zijn uitsluitend deze inkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de door partijen expliciet schriftelijk gemaakte afspraken en de inhoud van deze inkoopvoorwaarden, prevaleren de expliciet schriftelijk gemaakte afspraken.

2.3 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot leveringen en/of diensten door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever. Alleen indien door Opdrachtgever expliciet, schriftelijk, is ingestemd met de toepasselijkheid van voorwaarden die Opdrachtnemer hanteert, zullen deze mede deel uitmaken van de Opdracht.

Artikel 3. Wijzigingen

3.1 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om in overleg met de Opdrachtnemer de omvang en/of de hoedanigheid van de leveringen en/of diensten te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt door de Opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

3.2 Indien een wijziging als bedoeld in het vorige lid naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of planning is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na kennisgeving van de wijziging, schriftelijk te informeren.

3.3 Na de kennisgeving als bedoeld in het vorige lid zullen partijen, Opdrachtnemer en Opdrachtgever, de nieuwe prijs en/of planning vaststellen overeenkomstig het bepaalde over meer- en minderwerk in artikel 4 van deze inkoopvoorwaarden.

Artikel 4. Prijs, facturering en betaling

4.1 De overeengekomen vergoeding voor de leveringen en/of diensten zijn vast en kunnen niet worden overschreden zonder schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld bevat de Opdracht geen verrekenbare hoeveelheden.

4.3 Van meerwerk is alleen sprake bij leveringen en/of diensten welke niet in de Opdracht zijn begrepen, daar redelijkerwijs niet inherent aan zijn en ten aanzien waarvan de waarschuwingsplicht als bedoeld in artikel 5.2 van deze inkoopvoorwaarden niet geldt.

4.4 Meerwerk dat het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, komt niet voor verrekening in aanmerking.

4.5 Meerwerk komt slechts voor verrekening in aanmerking indien partijen dat nader schriftelijk overeenkomen.

4.6 Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven en eenheidsprijzen zoals opgenomen in de Opdracht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.7 Prijzen en tarieven voor meer- en/of minderwerk die niet zijn opgenomen in de Opdracht worden uitsluitend tegen marktconforme prijzen en tarieven aangeboden.

4.8 Tenzij partijen zulks expliciet schriftelijk overeenkomen, heeft meer- en/of minderwerk geen gevolgen voor de planning.

4.9 De Opdrachtnemer zal diens facturen in overeenstemming met de betalings- en termijnregeling uit de Opdracht aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Binnen 60 werkdagen na goedkeuring van de betreffende factuur vindt betaling plaats, zulks onverminderd het bepaalde met betrekking tot de oplevertermijn als bedoeld in artikel 12.

4.10 De Opdrachtgever is gerechtigd de betaling van het verschuldigde volledig op te schorten indien hij een tekortkoming in leveringen en/of diensten constateert, tenzij deze tekortkoming uiterst gering van omvang is. In dat laatste geval geschiedt na wederzijds overleg inhouding naar rato.

4.11 Het is verboden de vorderingen die de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever heeft of zal hebben uit hoofde van de Opdracht te verpanden, bezwaren of over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Artikel 5. Omvang van de werkzaamheden, waarschuwingsplicht

5.1 Behoudens de overige kosten genoemd in deze inkoopvoorwaarden welke voor rekening komen van de Opdrachtnemer, zijn in de prijs van de Opdrachtnemer tevens de volgende werkzaamheden en kosten, indien van toepassing, begrepen:

 • ontwerp, meet- en tekenwerk; de Opdrachtnemer is verplicht de maatvoering definitief te bepalen door inmeting op de plaats van levering. Bij geschillen is de maatvoering welke door de Opdrachtnemer is bepaald door inmeten op de plaats van levering (in het werk) bepalend. De Opdrachtnemer is verplicht om gesignaleerde afwijkingen direct schriftelijk aan Opdrachtgever te melden;
 • montage in alle benodigde fasen van het werk;
 • belastingheffingen en/of invoerrechten van materiaal;
 • alle kosten van (horizontaal en verticaal) transport naar de plaats van levering;
 • kosten van laden/lossen;
 • verpakkingskosten;
 • het op zodanige wijze afdekken van het geleverde c.q. de materialen waarop het geleverde geplaatst wordt opdat schade voorkomen wordt tot definitieve oplevering;
 • het verwijderen en afvoeren van emballage en verpakkingsmateriaal;
 • opslag- en beveiligingskosten voorafgaand aan de levering;
 • verzekeringskosten, voorafgaand aan de levering;
 • alle kosten welke vanzelfsprekend voortvloeien uit de aard van het werk, en redelijkerwijs geacht mogen worden te zijn opgenomen in de koopprijs;
 • opruimen en schoonmaken van het geleverde en het werkgebied.

5.2  De Opdrachtnemer is voor of bij het aangaan of bij het uitvoeren van de Opdracht verplicht de Opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de Opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en/of ongeschiktheid van leveringen en/of diensten afkomstig van de Opdrachtgever of door of vanwege de Opdrachtgever voorgeschreven materialen, daaronder begrepen het gebouw of de locatie waar de Opdrachtgever de Opdracht laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door de Opdrachtgever verstrekte plannen, planningen, tekeningen, berekeningen, bestekken en/of uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 6. Tijdstip van levering

6.1 De uitvoeringstermijn gaat in op de datum van de Opdracht, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen. Leveringen en/of diensten dienen plaats te vinden binnen de in de Opdracht aangegeven periode en/of planning. Overeengekomen leveringstijdstippen gelden als fatale data, ook indien als leveringstijdstip een weeknummer is afgesproken, in welk geval de laatste werkdag van de week als uiterste dag van nakoming geldt. Opdrachtnemer is bij overschrijding van het leveringstijdstip in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

6.2 De Opdrachtnemer dient een dreigende overschrijding van de leveringstermijn en/of leveringstijdstip onverwijld te melden aan Opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van de overschrijding voortvloeiend uit de Opdracht of wettelijke bepalingen.

Artikel 7. Levering, transport en opslag

7.1 Levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Voor zover over de plaats van aflevering onduidelijkheden bestaan draagt Opdrachtnemer er zorg voor tijdig voor het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk opgave van het afleveradres te verzoeken aan Opdrachtgever.

7.2 Elke zending dient te zijn voorzien van een paklijst of een vrachtbrief.

7.3 Opdrachtnemer is gehouden elke levering bij aankomst op de bestemde locatie zelf te inspecteren door ter plaatse aanwezig te zijn ten tijde van de levering en Opdrachtgever op de hoogte te stellen van eventuele gebreken en/of onvolkomenheden. Opdrachtnemer is daarbij tevens gehouden Opdrachtgever mede te delen op welke wijze zulks verholpen zal worden. Het bepaalde in dit lid laat onverlet het recht van Opdrachtgever leveringen en/of diensten zelf te inspecteren.

Artikel 8. Garantie

8.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen geldt een onderhoudstermijn van twaalf (12) maanden voor bouwkundige werkzaamheden en twaalf (12) maanden voor installatietechnische werkzaamheden na datum van oplevering.               

8.2 De Opdrachtnemer garandeert voorts dat de leveringen en/of diensten in alle opzichten beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen en geschikt dienen te zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.

8.3 De Opdrachtnemer staat ervoor in, dat de leveringen en/of diensten geen eigenschappen bezitten waardoor schade kan ontstaan aan personen en/of zaken.

8.4 De Opdrachtnemer garandeert dat de leveringen en/of diensten geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructies, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door Opdrachtgever beoogde doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd in de Opdracht.

8.5 De Opdrachtnemer garandeert dat de leveringen en/of diensten voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, alsmede aan internationale normen van algemeen erkende normalisatie-instituten.

8.6 Voor zover de Opdrachtgever leveringen en diensten bij derden afneemt ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, zal Opdrachtnemer alle leveranciers- en onderaannemersgaranties uiterlijk bij de oplevering overdragen aan de Opdrachtgever. Voor zover deze overdracht niet mogelijk is, stemt de Opdrachtnemer er op voorhand mee in, dat de Opdrachtgever gerechtigd is deze leverancier en/of onderaannemer zelf namens de Opdrachtnemer rechtstreeks aan te spreken uit hoofde van de garantie, hetgeen onverlet laat de (garantie-) verplichtingen van de Opdrachtnemer uit hoofde van de Opdracht.

Artikel 9. Directievoering / projectmanager, communicatie

9.1 Opdrachtgever is via diens projectmanager of een door deze aan te wijzen derde bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van het werk en de naleving van de Opdracht.

9.2 De Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever, in haar hoedanigheid van projectmanager, of een door haar aangewezen derde, te wijzen op fouten, werkwijzen, orders en aanwijzingen zoals bedoeld in deze inkoopvoorwaarden, welke fouten en gebreken bij uitvoering van het werk zouden leiden tot schade. Indien de Opdrachtnemer verzuimt aan haar waarschuwingsplicht te voldoen, zal de Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor de schade dientengevolge.

9.3 De Opdrachtnemer maakt bij uitvoering van de Opdracht uitsluitend gebruik van de (digitale) informatie- en communicatiesystemen welke door Opdrachtgever worden aangewezen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat die systemen op een veilige manier te gebruiken zijn en zal daarvoor uitsluitend systemen, programmatuur en apparatuur hanteren welke naar de stand der techniek als veilig en geschikt worden beschouwd. Opdrachtgever is bevoegd de Opdrachtnemer toegang tot haar informatie- en communicatiesystemen te weigeren indien de Opdrachtnemer nalaat om naar het oordeel van Opdrachtgever genoegzaam aan te tonen, dat de Opdrachtnemer aan het bepaalde in dit lid voldoet.

Artikel 10. Risico- en eigendomsovergang

10.1 De eigendom van geleverde leveringen en/of diensten gaat over op de Opdrachtgever nadat deze zijn afgeleverd.

10.2 In geval de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal deze zoveel mogelijk bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan zichzelf of aan derden.

10.3 Het risico van leveringen en/of diensten gaat voor het eerst over op de Opdrachtgever op het moment dat de oplevering van de zaken (dat wil zeggen aanvaarding van de prestaties van de Opdrachtnemer) door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 11. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

11.1 De Opdrachtnemer zal het bestaan, de aard en inhoud van de Opdracht evenals overige bedrijfsinformatie omtrent de Opdrachtgever geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Keuring en oplevering

12.1 Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde leveringen en/of diensten zowel bij levering, installatie/montage als na levering te (doen) keuren op conformiteit. Opdrachtnemer is gehouden haar leveringen en/of diensten na afronding daarvan op te leveren aan de Opdrachtgever. In geval een Opdracht uitsluitend bestaat uit leveringen is slechts sprake van een levering als bedoeld in artikel 7.

12.2 In geval van een afkeuring van leveringen en/of diensten, zal de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde leveringen en/of diensten. Indien de Opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is de Opdrachtgever gerechtigd de benodigde leveringen en/of diensten van een derde af te nemen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer tenzij de Opdrachtnemer aantoont, dat een langere termijn noodzakelijk is en onverminderd de mogelijke gevolgen bij niet tijdige oplevering krachtens de Opdracht.

12.3 Ieder beroep van de Opdrachtnemer op een retentierecht is uitgesloten.

12.4 Indien de Opdrachtgever daarom verzoekt, zullen partijen na een opname en goedkeuring van de leveringen en/of diensten een proces verbaal van oplevering opmaken en ondertekenen.

12.5  De Opdrachtnemer is gehouden binnen 10 werkdagen na de oplevering als bedoeld in dit artikel de revisiebescheiden, rapporten, onderhoudsadviezen en garantiebescheiden aan de Opdrachtgever te overhandigen.

Artikel 13. Ontbinding

13.1 In geval van tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Opdracht of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surseance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de Opdracht, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van de Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige gehoudenheid bestaat tot vergoeding van te derven inkomsten of geleden of te lijden schade.

Artikel 14. Verplichtingen van de Opdrachtnemer

14.1 Het door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personeel en andere hulppersonen zullen voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van bekwaamheid en deskundigheid.

14.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het goed en deugdelijk en tijdig uitvoeren van hetgeen is overeengekomen. Omstandigheden als werkstaking, gebrek aan productiecapaciteit bij leveranciers, niet tijdige of gebrekkige levering door leveranciers om welke reden ook, gebrekkige bereikbaarheid van het werk, tijdelijke werkonderbrekingen, veiligheidsvoorschriften en datastoringen welke in de risicosfeer van de Opdrachtnemer liggen worden niet als overmacht beschouwd.

14.3 Indien de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht, of enig deel daarvan, derden – anderen dan personeelsleden – wil inschakelen, dient hij hiervoor eerst schriftelijke toestemming te verkrijgen van Opdrachtgever. Alvorens die toestemming verleend wordt, dient aan de Opdrachtgever genoegzaam te worden aangetoond, dat de verplichtingen uit hoofde van de Opdracht door deze derden stipt en volledig worden nagekomen. De Opdrachtgever is voorts bevoegd aan die toestemming nadere voorwaarden te verbinden.

14.4 De Opdrachtnemer is verplicht te allen tijde een actueel manurenregister op het werk aanwezig te hebben.

14.5 De Opdrachtnemer is voorts verplicht om te allen tijde een identiteitsregister van de op het werk aanwezige werknemers en ingeschakelde derden op het werk aanwezig te hebben, met daarin in elk geval de volgende gegevens: een kopie van een geldig identiteitsbewijs, de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum, en het BSN/sofinummer van de werknemers die de Opdracht feitelijk uitvoeren, het aantal feitelijk gewerkte uren per werknemer en het bruto dagloon per werknemer. Indien bij of krachtens de wet meer of andersluidende gegevens verstrekt dienen te worden, is de Opdrachtnemer in aanvulling op het in dit artikel bepaalde tevens gehouden die gegevens te verstrekken op dezelfde wijze als hier bepaald. De Opdrachtgever krijgt te allen tijde inzicht in deze gegevens en heeft de mogelijkheid om een kopie van deze gegevens te maken.

14.6 De Opdrachtgever is gerechtigd medewerkers of ingeschakelde derden de toegang tot het werk te weigeren indien zij niet voldoen aan de eisen die in dit artikel zijn opgenomen. Zulks laat de overige verplichtingen van de Opdrachtnemer uit hoofde van de Opdracht onverlet.

14.7 Zo lang de Opdrachtnemer geen of in onvoldoende mate medewerking verleent aan de verstrekking van deze gegevens, is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling van de facturen van de Opdrachtnemer op te schorten.

14.8 De Opdrachtnemer is verplicht zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen en de eventueel van toepassing zijnde CAO na te leven en is tevens verplicht hetzelfde van door hem ingeschakelde derden te verlangen. Indien de Opdrachtgever daarom verzoekt is de leverancier gehouden genoeglijk aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor de afdracht van de verschuldigde omzet- en loonbelasting alsmede de premies sociale verzekeringen.

14.9 Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde ook in geval van niet naleving van het in dit artikel bepaalde.

Artikel 15. Bouwplaatsvoorzieningen en –inrichting

15.1 De Opdrachtnemer voert voor eigen rekening en risico uit de afvoer van transport-, verpakkings-, en restmaterialen conform de geldende (milieu-) regelgeving.

15.2 De projectmanager van Opdrachtgever is bevoegd instructies te geven op de bouwplaats. Het door Opdrachtnemer of zijn hulppersonen in strijd handelen met aanwijzingen zoals die door Opdrachtgever zijn aangegeven, levert een toerekenbare tekortkoming op in de nakoming van de Opdracht. Dit kan aanleiding geven tot verwijdering van de bouwplaats. Alle maatregelen die genomen worden door Opdrachtgever als gevolg van het in strijd handelen met de gegeven instructies/aanwijzingen zullen voor rekening komen van de Opdrachtnemer.

15.3 Het tijdelijk geheel of gedeeltelijk versperren van bouwwegen, in- of uitritten dient in onderling overleg met de Opdrachtgever plaats te vinden.

15.4 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor (de toevoer van) bij de uitvoering van de Opdracht benodigd(e) elektriciteit, water en gas.

15.5 Alle schade en stagnatie ontstaan door storingen in elektra en/of watervoorzieningen en/of andere energievoorzieningen buiten opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever, leidt niet tot een verplichting tot vergoeding van schade door Opdrachtgever.

15.6 Plaatsing van containers ten behoeve van afval en opslag dient door Opdrachtnemer zelf verzorgd te worden, inclusief de eventueel benodigde vergunningen. Plaatsing dient te geschieden in overleg met Opdrachtgever. De kosten voor gebruik van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde containers zullen worden doorbelast aan Opdrachtnemer.

15.7 De werkplek/bouwplaats dient voor zover mogelijk gedurende de werkdag schoon gehouden te worden, zodat veilig en gezond werken gewaarborgd wordt. Aan het eind van de werkdag dient de werkplek/bouwplaats schoon en opgeruimd te zijn. Iedere Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor het (tijdelijk) opslaan en afvoeren van eigen afval. Wanneer dit volgens de Opdrachtgever onvoldoende gebeurt, zal Opdrachtgever zorgdragen voor de schoonmaak. De kosten die hieruit voortvloeien, zullen verhaald worden op de veroorzaker(s), waarbij het bewijs van Opdrachtgever bindend is.

15.8 Aangebrachte beschadigingen aan het gebouw alsmede aan opgeslagen, deels of geheel gereed zijnde bouwonderdelen of bouwmaterialen zullen geheel voor rekening zijn van de veroorzakende partij. Herstelwerkzaamheden vinden te allen tijde plaats na overleg en schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever. De Opdrachtnemer wordt geacht passende maatregelen te nemen om beschadigingen aan het gebouw tijdens het afleveren en tijdens installatie/montage te voorkomen. De Opdrachtnemer dient in het bijzonder liften, deurkozijnen van entrees, deurkozijnen van kantoorvertrekken en trapportalen af te plakken en adequaat te beschermen.

15.9 Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, evenals het in goede staat houden en zo nodig laten vervangen van deze middelen. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is voor de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

15.10 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Opdracht in acht nemen alle geldende veiligheids- en Arbo voorschriften, het huishoudelijk reglement en andere door of vanwege de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Opdracht geldende, specifieke (veiligheids-) voorschriften.

15.11 Incidenten, calamiteiten en andere onregelmatigheden op het werk worden door de Opdrachtnemer terstond gemeld aan de Opdrachtgever.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 De Opdrachtnemer voert de Opdracht geheel voor eigen risico uit. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade welke als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Opdracht mocht worden geleden door de Opdrachtgever of door derden. Deze schade zal door de Opdrachtnemer worden vergoed, voor zover die schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer zelf, diens personeel dan wel door andere personen die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht inschakelt.

16.2 De Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade welke de Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van eventuele in de leveringen en/of diensten, daaronder begrepen vertragingsschade, kosten voor inschakeling van derden en/of extra kosten van begeleiding door Opdrachtgever.

16.3 De Opdrachtgever is bevoegd alle schades waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van de Opdracht of de Wet te verrekenen met hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de Opdracht te vorderen heeft of zal hebben van de Opdrachtgever.

16.4 Tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk anders is bedongen zal de Opdrachtnemer haar leveringen en/of diensten op afdoende wijze verzekeren en de polis op eerste verzoek tonen aan de Opdrachtgever, alsmede het bewijs leveren dat de premie is voldaan.                                                          

Artikel 17. Reclame, publiciteit

17.1  Alle rechten op ontwerp, beeldmateriaal en ander rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de Opdracht geleverde leveringen en/of diensten komen toe aan de Opdrachtgever.

17.2 Opdrachtnemer is gehouden alle door Opdrachtgever verstrekte informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor die informatie verstrekt is en zulks uitsluitend in het kader van de Opdracht. Informatie mag door Opdrachtnemer slechts worden verspreid of bekend gemaakt worden aan derden in welke vorm ook na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

17.3 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever reclame-uitingen of andere uitingen zowel online als in de vorm van overige media over de geleverde leveringen en/of diensten te publiceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de Opdracht.

Artikel 18. Duurzaamheid

18.1 Partijen stellen zich gezamenlijk ten doel het werk waarvan de Opdracht deel uitmaakt op een duurzame en klimaat verantwoordelijke wijze te realiseren. Zowel in materiaalkeuze, werkwijze als in informatieverstrekking en voorlichting zullen partijen zich over en weer inspannen te kiezen voor de redelijkerwijs meest duurzame variant, zonder dat dit afbreuk doet aan de prijs, kwaliteit en de uitvoeringsduur van de Opdracht.

Artikel 19. Geschillen & toepasselijk recht

19.1 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed onderling overleg tot een oplossing worden gebracht.

19.2 Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank en voorzieningenrechter te Amsterdam.

19.3 Op de Opdracht, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.